homeAdvanced ResearchMethodology
personperson_add
Advanced ResearchMethodology

ผู้สอน
ดร. รสวลีย์ อักษรวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Advanced ResearchMethodology

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2229

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา 1047401   ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง  (Advanced Research Methodology) 3  หน่วยกิต  (2-2-5)

 

คำอธิบายรายวิชา (course description)         

                รากฐานทางปรัชญา  ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการค้นหาและสรุปความจริงในการวิจัย กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย  แบบแผนการวิจัย  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติขั้นสูงในการวิจัยและการสรุปผลการวิจัย  การประยุกต์ใช้การวิจัย  คุณค่าของศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ ปฏิบัติการออกแบบและวิจัยขั้นสูง

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยขั้นสูงแต่ละประเภท

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ระเบียบวิธีการทางการวิจัยได้เหมาะสมกับปัญหาทางการวิจัย

3.เพื่อให้นักศึกษา มีประสบการณ์ในการออกแบบการวิจัยขั้นสูงทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)