เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Advanced ResearchMethodology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา 1047401   ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง  (Advanced Research Methodology) 3  หน่วยกิต  (2-2-5)

 

คำอธิบายรายวิชา (course description)         

                รากฐานทางปรัชญา  ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการค้นหาและสรุปความจริงในการวิจัย กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย  แบบแผนการวิจัย  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติขั้นสูงในการวิจัยและการสรุปผลการวิจัย  การประยุกต์ใช้การวิจัย  คุณค่าของศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ ปฏิบัติการออกแบบและวิจัยขั้นสูง

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยขั้นสูงแต่ละประเภท

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ระเบียบวิธีการทางการวิจัยได้เหมาะสมกับปัญหาทางการวิจัย

3.เพื่อให้นักศึกษา มีประสบการณ์ในการออกแบบการวิจัยขั้นสูงทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์