homeAdvanced ResearchMethodology
person
Advanced ResearchMethodology

ผู้สอน
ดร. รสวลีย์ อักษรวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Advanced ResearchMethodology

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2229

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา 1047401   ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง  (Advanced Research Methodology) 3  หน่วยกิต  (2-2-5)

 

คำอธิบายรายวิชา (course description)         

                รากฐานทางปรัชญา  ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการค้นหาและสรุปความจริงในการวิจัย กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย  แบบแผนการวิจัย  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติขั้นสูงในการวิจัยและการสรุปผลการวิจัย  การประยุกต์ใช้การวิจัย  คุณค่าของศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ ปฏิบัติการออกแบบและวิจัยขั้นสูง

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยขั้นสูงแต่ละประเภท

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ระเบียบวิธีการทางการวิจัยได้เหมาะสมกับปัญหาทางการวิจัย

3.เพื่อให้นักศึกษา มีประสบการณ์ในการออกแบบการวิจัยขั้นสูงทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)