เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ดวงใจ ขันธสามล

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์สินค้า ระบบการสั่งซื้อ ระบบคลังสินค้า ระบบการชำระเงิน การส่งสินค้า กฎหมาย และจรรยาบรรณการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดทำเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา