เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Research Methodology in Behavioral Sciences

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

วิชา 1045401  ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์   (Research Methodology in Behavioral Sciences)     3 (2-2-5)

วิชาเฉพาะด้าน

 

อาจารย์ประจำวิชา    อาจารย์ ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์ และ อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  อินทะนาม

คำอธิบายรายวิชา (course description)         

                หลักและวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม  หลักพฤติกรรมศาสตร์ทางการศึกษา
การออกแบบการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ กระบวนการวิจัยและเทคนิคการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ การสรุปผลวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม  หลักพฤติกรรมศาสตร์ทางการศึกษา การออกแบบการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ กระบวนการวิจัยและเทคนิคการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ การสรุปผลวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์