homeResearch Methodology in Behavioral Sciences
personperson_add
Research Methodology in Behavioral Sciences

ผู้สอน
ดร. รสวลีย์ อักษรวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Research Methodology in Behavioral Sciences

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2230

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

วิชา 1045401  ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์   (Research Methodology in Behavioral Sciences)     3 (2-2-5)

วิชาเฉพาะด้าน

 

อาจารย์ประจำวิชา    อาจารย์ ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์ และ อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  อินทะนาม

คำอธิบายรายวิชา (course description)         

                หลักและวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม  หลักพฤติกรรมศาสตร์ทางการศึกษา
การออกแบบการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ กระบวนการวิจัยและเทคนิคการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ การสรุปผลวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม  หลักพฤติกรรมศาสตร์ทางการศึกษา การออกแบบการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ กระบวนการวิจัยและเทคนิคการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ การสรุปผลวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)