homeSeminar in Educational Research and Evaluation
personperson_add
Seminar in Educational Research and Evaluation

ผู้สอน
ดร. รสวลีย์ อักษรวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Seminar in Educational Research and Evaluation

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2231

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 1048901   สัมมนาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา    (Seminar in Educational Research and Evaluation)      3 หน่วยกิต

 

คณาจารย์ผู้สอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย

       1. รศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล           2. ผศ.ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง      3. อ.ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์   

        4. อ.ดร.อมรรัตน์ พันธ์งาม       5. อ.ดร.เรืองอุไร อมรไชย เนื้อหารายวิชา

             การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา  เทคนิคและยุทธศาสตร์ของการแสวงหาและกำหนดปัญหาในการวิจัย  การพัฒนาแนวคิดทางการศึกษาให้เป็นหัวข้อวิจัย  ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัยและแนวทางในการแก้ปัญหา

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 1  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเทคนิคและยุทธศาสตร์ของการกำหนดปัญหาในการวิจัย 

       2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนอและอภิปรายประเด็นปัญหาทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

        3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเสนอโครงการวิจัยและการประเมินผลการศึกษาที่มีคุณค่า

        4.  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการจัดสัมมนาทางการศึกษา

       5.  เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีทักษะในการทำงานเป็นทีม

 

 

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)