เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Seminar in Educational Research and Evaluation

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา 1048901   สัมมนาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา    (Seminar in Educational Research and Evaluation)      3 หน่วยกิต

 

คณาจารย์ผู้สอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย

       1. รศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล           2. ผศ.ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง      3. อ.ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์   

        4. อ.ดร.อมรรัตน์ พันธ์งาม       5. อ.ดร.เรืองอุไร อมรไชย เนื้อหารายวิชา

             การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา  เทคนิคและยุทธศาสตร์ของการแสวงหาและกำหนดปัญหาในการวิจัย  การพัฒนาแนวคิดทางการศึกษาให้เป็นหัวข้อวิจัย  ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัยและแนวทางในการแก้ปัญหา

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 1  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเทคนิคและยุทธศาสตร์ของการกำหนดปัญหาในการวิจัย 

       2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนอและอภิปรายประเด็นปัญหาทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

        3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเสนอโครงการวิจัยและการประเมินผลการศึกษาที่มีคุณค่า

        4.  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการจัดสัมมนาทางการศึกษา

       5.  เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีทักษะในการทำงานเป็นทีม