เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กำหนดการสอน ม.6 บำรุงรักษารถยนต์ 2

สัปดาห์ที่

ครั้ง

เนื้อหา

คาบ/ชั่วโมง

สัปดาห์/กิจกรรม

หมายเหตุ

คะแนน

100

1

ปฐมนิเทศ

1

2

3

หน่วยการเรียนรู้ที่1

เครื่องมือบำรุงรักษาเครื่องยนต์

12

บรรยาย

1

10

1

เครื่องมือวัดละเอียด

4

แบบฝึกหัด ใบงาน

3

2

เครื่องมือประจำตัวช่างบำรุงรักษารถยนต์

4

2

4

3

เครื่องมือทั่วไป

4

3

5

5

หน่วยที่ 2

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องยนต์

20

บรรยาย สาธิต

4

10

1

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาภายนอกรถยนต์

4

แบบฝึกหัด ใบงาน

6

2

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาภายในรถยนต์

4

5

7

3

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นรถยนต์

4

6

8

4

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาระบบเครื่องล่างและระบบส่งกำลัง

4

7

9

5

ภาคปฏิบัติ

4

10

สอบ Final

1

20

11

2

หน่วยที่ 3

การบำรุงรักษาตัวถังและสีรถยนต์

8

บรรยาย สาธิต ปฏิบัติ

8

10

1

1. ความสำคัญของการบำรุงรักษาตัวถังและสีรถยนต์

2. เทคนิคการล้างรถยนต์

3. วิธีการล้างตัวถังรถยนต์

4

แบบฝึกหัด ใบงาน

12

2

4. ข้อควรระวังในการล้างรถยนต์

5. เทคนิคการบำรุงรักษาสีรถยนต์

6. เทคนิคการขัดสีเคลือบสีรถยนต์

4

9

13

3

หน่วยที่ 4

หลักการบำรุงรักษารถยนต์

12

บรรยาย

10

10

1

1. หลักการบำรุงรักษารถยนต์

2. ประโยชน์ของการบำรุงรักษารถยนต์

3. หลักสำคัญของการบำรุงรักษารถยนต์

4

แบบฝึกหัด ใบงาน

14

2

4. อุปกรณ์หลักสำหรับช่างและผู้ใช้รถยนต์

5. สวิตช์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ

6. หน้าปัดรถยนต์

4

11

15

3

7. การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น

8. การบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ

4

12

16

4

หน่วยที่ 5 พื้นฐานระบบรถยนต์ และวิธีการตรวจเช็ครถยนต์

16

บรรยาย

13

10

1

พื้นฐานระบบรถยนต์

4

แบบฝึกหัด ใบงาน

17

2

วิธีการตรวจเช็ครถยนต์

4

14

18

3

ภาคปฏิบัติ

4

19

4

ภาคปฏิบัติ

4

20

Midterm

1

20

อื่นๆ - มาเรียน - จิตพิสัย

10