เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TOI-251 Fundamental Culinary and Food and Beverage Services

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทฤษฏีและหลักการการผลิตและให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทและโครงสร้างองค์กรในธุรกิจภัตตาคาร สายงานในครัวและภัตตาคาร โภชนาการ สุขอนามัยและความปลอดภัยด้านอาหารและเครื่องดื่ม การเลือกซื้อและวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัว วัตถุดิบ เครื่องปรุง ขั้นตอนและวิธีการผลิตอาหาร และการให้บริการในภัตตาคาร และการศึกษาดูงาน

Theories and principles for food production and food and beverage services; types, organizational structures, and kitchen and restaurant careers in food-service business; nutrition, hygiene and food safety; considerations for purchasing and using kitchen equipment, ingredients, spices and seasoning; fundamental steps for food production and restaurant services; and a field study.