ผู้สอน
onanong cheablam
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

TOI-413 วิจัยทางการท่องเที่ยว (Tourism Research)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22354

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสอดคล้องกับวิชาชีพที่นักศึกษาจะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นกรณีศึกษา การวิจัยเชิงปริมาณที่อาศัยสถิติเชิงพรรณนาเป็นหลัก และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมถึงจริยธรรมในงานวิจัย

Research proposal design and development related to tourism and consistent with professional concentration; particularly qualitative research focusing on case study, quantitative research with an emphasis on descriptive statistics, and operational research; and research ethics.