เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง 11201 ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์

รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง