เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Adobe Captivate 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Hatsayawadee Treewai

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) คือ กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive)

Adobe Captivate 6 เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Interactive Multimedia ที่สามารถสร้างสื่อมัลติมีเดียได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จับภาพหน้าจอเพื่อทำสื่อการสอน , สร้างสื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถเผยแพร่สื่อที่สร้างขึ้นผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างง่ายดาย