เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Eng M.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเรียนการสอนสำหรับClass Start นี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี บทเรียนออนไลน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และสามารถส่งการบ้านหรืองานผ่าน Class Start ได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่อเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวผู้เรียน

2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปพัฒนาการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษต่อไปได้

3. นักเรียนสามารถนำคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดในการสื่อสารภาษาอังกฤษ