เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดทำตัวชี้วัด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบการบริหาร การประเมินตัวชี้วัด การจัดทำแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการ วัฒนธรรมองค์กร และเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร