เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา เครือข่าย 1 2-59

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานจำลอง OSI โมเดล และอินเตอร์เน็ต แนวคิดและองค์ประกอบ

ของระบบเครือข่าย ระบบ Lan อุปกรณ์สลับเส้นทางและอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางการกำหนดค่าการหา

เส้นทางแบบคงที่และแบบพลวัต กรอบงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร

โครงข่ายทางการเกษตร การสื่อสารและโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลทางการเกษตร