การสร้างสื่อผสม

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฏีและปฏิบัติการสร้างสื่อประสม