homeการสร้างสื่อผสม
person
การสร้างสื่อผสม

ผู้สอน
นาง สกาวรัตน์ หนูสลุง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างสื่อผสม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2244

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฏีและปฏิบัติการสร้างสื่อประสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)