เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 1 รหัส 5012181

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี สารสนเทศการเกษตร การฝึกพื้นฐานทางด้านการเกษตร ประกอบด้วย การผลิตพืช การผลิตสัตว์ และการประมง