การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง21101  สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร