เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TOI-324 Outbound Tour Operations

เกี่ยวกับชั้นเรียน
ความหมาย ความสำคัญ ขั้นตอน เอกสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดนำเที่ยวต่างประเทศวิธีการและเทคนิคในการวางแผนจัดนำเที่ยวต่างประเทศ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ การผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปัญหาในการดำเนินงานและการแก้ไข ฝึกปฏิบัติจัดนำเที่ยว และโครงการศึกษาภาคสนามต่างประเทศ
Definitions, importance, procedures, documents, and related organizations for outbound tour operation; methods and techniques of outbound tourprogram planning; trendy destination for outbound tour; media and advertising design for tourism; problem solving on outbound tour conducting; and an overseas field trip study.