เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CPE 4226 Information System Analysis and Design การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กรและระบบธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มศักยภาพของ ระบบ ขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การสร้างแผนภูมิการไหลของข้อมูล ข้อมูลดิกชันนารี การ ออกแบบระบบ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ / Significance of information technology to business organization, the supporting of information technology to system, system development life cycle (SDLC) phases, system analysis, data flow diagram, data dictionary, system designing user interface, data collecting section and object - oriented analysis and design