เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทักษะวิจัยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นรายวิชาทักษะวิจัยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.4 ห้องเรียน SMP โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร โดยเนื้อหาสำหรับการเรียนมีดังต่อไปนี้คือ

  1. ความเข้าใจวิจัยเบื้องต้น (ความหมายของการวิจัย, ความสำคัญของการวิจัย, ประโยชน์ของการวิจัย ฯลฯ)
  2. การตั้งปัญหาวิจัย การตั้งคำถามวิจัย การกำหนดหัวข้อวิจัย
  3. การสืบค้นเพื่อการเขียนวรรณกรรมวิจัย

จำนวน 20 ชม./ภาคการเรียน