ผู้สอน
นาย อับดุลเลาะ เซ็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ม.6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22463

สถานศึกษา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.6 ห้องเรียน SMP โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร โดยเนื้อหาสำหรับการเรียนมีดังต่อไปนี้คือ

  1. การสืบค้นหัวข้อสัมมนา
  2. การทำรายงานสัมมนา
  3. การนำเสนอสัมมนา

จำนวน 20 ชม./ภาคการเรียน