เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นรายวิชาการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.6 ห้องเรียน SMP โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร โดยเนื้อหาสำหรับการเรียนมีดังต่อไปนี้คือ

  1. การสืบค้นหัวข้อสัมมนา
  2. การทำรายงานสัมมนา
  3. การนำเสนอสัมมนา

จำนวน 20 ชม./ภาคการเรียน