เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

 

           ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับงานติดต่อสื่อสาร