เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

428-394 Plural Society Development

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิด ปรัชญา รูปแบบประวัติการพัฒนาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ มุ่งเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์