เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

444-302 วิจัยทางสังคมสงเคราะห์ (Social Work Methodology)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางการวิจัยในงานสังคมสงเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติเบื้องต้นในการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์