เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

428 - 512 Social Development Administration Theory

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารการพัฒนาสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรหรือชุมชน และการบริหารเพื่อการพัฒนาสังคม รวมถึงการประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนา และผลผลิตของโครงการในงานพัฒนาสังคมชายแดนใต้