เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เศรษฐมิติ

เกี่ยวกับชั้นเรียน


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมการถดถอย ข้อสมมติดั่งเดิมที่สำคัญของสมการถดถอย (Classical Assumptions) คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของค่าประมาณการ (BLUE) Gauss-Markov Theorem วิธีการประมาณการสมการถดถอยที่สำคัญ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) วิธีการประมาณการแบบ (Maximum Likelihood Estimation: MLE) สัมประสิทธิ์ของการกำหนด (Coefficient of Determination) การทดสอบทีละตัว (Partial Test) การทดสอบโดยรวม (Overall Test)