เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีและการออกแบบ ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

        ศึกษาและอธิบายเทคโนโลยีสัมพันธ์  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี แล้วสามารถนำกระบวนการเทคโนโลยีมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อนำไปสู่การออกแบบชิ้นงาน ด้วยโปรแกรม GoogleSketchUp8  รวมถึงนำความรู้และทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์มารายงานผลโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการนำเสนอชิ้นงาน  เพื่อให้ชิ้นงานออกมาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการคิวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดทักษะการปฏิบัติ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา  เพื่อให้การทำงานได้ผลออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ   มีคุณธรรมและจริยธรรม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน