เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ECN-226 Monetary Theory and Policy 2/59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงิน บทบาทของธนาคารกลางกับธนาคารพาณิชย์ ในการกำหนดปริมาณเงิน เป้าหมาย นโยบาย มาตรการและการดำเนินมาตรการของธนาคารกลาง กลไกการปรับตัวทางเศรษฐกิจต่อนโยบายและมาตรการเหล่านั้น การใช้นโยบายการเงินเพื่อควบคุมปริมาณเงินทั้งจากแหล่งเงินทุนภายในและภายนอกประเทศ ประสิทธิภาพและข้อจำกัดในการใช้นโยบายและมาตรการทางการเงินในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การประสานนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนConcepts and theories of Monetary Economics; the roles of the central bank and commercial banks in influencing money supply; targets, policies and monetary measures of the central bank, economic adjustment mechanism toward such policies and measures; practical of monetary policies to control internal and external sources of money supply; the effectiveness and constraints of monetary policy and monetary measures in stabilizing the economy; coordinating monetary, fiscal and exchange rate policies.