ห้องเรียนชีววิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวสอบระดับโรงเรียนและเตรียมตัวสอบในระดับที่สูงขึ้น