เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ICT385 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ (SDLC) การศึกษาความเป็นไปได้ ขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์หาความต้องการของผู้ใช้ระบบ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบงาน เดตาดิคชันนารี เดตาโฟลไดอะแกรม โพรเซสเดสคริปชัน การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบข้อมูลรับเข้า การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การจัดทำเอกสาร ข้อกำหนดของระบบ