เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Pr.1101 Microbiology and Parasitology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระบบห้องเรียนกลับทาง

1. รหัสและชื่อรายวิชา พว.1101 จุลชีวและปรสิตวิทยา

Pr. 1101 Microbiology and Parasitology

2. จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ )

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

4.ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 25 จำนวน 114 คน

ระยะเวลาระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 7พฤษภาคม 2560 รวม 18 สัปดาห์