homeม.6 โครงงานคอมพิวเตอร์
person
ม.6 โครงงานคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
Mr. Montree Kulnongdaeng
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.6 โครงงานคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2251

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33101


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)