homeห้องเรียนClassstart ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา ๒๕๕๕
personperson_add
ห้องเรียนClassstart ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ผู้สอน
นาย ถาวร ขึมภูเขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนClassstart ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา ๒๕๕๕

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2252

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ถูกสร้างขึ้นในวันอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ ผ่าน Classstart.org


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)