homeห้องเรียนClassstart ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา ๒๕๕๕
person
ห้องเรียนClassstart ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ผู้สอน
นาย ถาวร ขึมภูเขียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนClassstart ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา ๒๕๕๕

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2252

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ถูกสร้างขึ้นในวันอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ ผ่าน Classstart.org


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)