ห้องเรียนClassstart ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา ๒๕๕๕

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ถูกสร้างขึ้นในวันอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ ผ่าน Classstart.org