เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/59 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา - ปฐมวัย 01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมิน การปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน