เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การกำหนดตัวชี้วัด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย กรม ศรีบาล

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ

ศึกษาเกี่ยวกับระบบการกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียด เกณฑ์ ตลอดจนการประเมิน ติดตาม และวัดผลการตามตัวชี้วัด และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง