homeทัศนศิลป์ ม.1
personperson_add
ทัศนศิลป์ ม.1

ผู้สอน
person
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทัศนศิลป์ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2254

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

้หพะ้ปดเิิป้เำพเะกดเกเกเ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)