เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จิรวัฒน์ บัวแก้ว

โรงเรียนอนุบาลลำทับ

ค 16101 คณิตศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ศึกษา เรียนรู้ ความหมาย การอ่าน และการเขียนทศนิยมสามตำแหน่ง หลักและค่าประจำหลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยมสามตำแหน่ง การเขียนทศนิยมเป็นรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมการบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร ระคนของเศษส่วน จำนวนคละและทศนิยม การสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยมและร้อยละค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้าน ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งตำแหน่งและสองตำแหน่ง สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ และสมบัติ การแจกแจงในการคิดคำนวณ ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

ของจำนวนนับ

ศึกษา เรียนรู้ การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม ปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ และแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง

ศึกษา เรียนรู้ ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง หรือผลบวกของขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันสองเส้นตัดกันเป็น 180 องศา รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติและการสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ

ศึกษา เรียนรู้ ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป สมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ หรือหาร และการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ

ศึกษา เรียนรู้ การอ่านกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่าง ๆ

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เขียน อ่าน เปรียบเทียบ เรียงลำดับ จำแนก ระบุ สรุป อธิบาย วิเคราะห์ แสดงวิธีหาคำตอบ คาดคะเน บอกค่าประมาณ การหาพื้นที่ การหาความยาวรอบรูป เขียนแผนผัง ประดิษฐ์ สร้าง แก้สมการ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ

มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวิจารณญาณมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน