การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงาน ฯ
ผู้สอน

นิภาภัทร์ กุณฑล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงาน ฯ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22554

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 4167226 การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  จำนวน 2(1-2-3) หน่วยกิต 

เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 55 เป็นต้นไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.