เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงาน ฯ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา 4167226 การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  จำนวน 2(1-2-3) หน่วยกิต 

เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 55 เป็นต้นไป