ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร(2/2559)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22555

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 4167255 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(1-2-3) เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเฉพาะด้านบังคับของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 55 เป็นต้นไป