ม.1/6

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนอุตรดิตถ์็ จังหวัดอุตรดิตถ์

heart