เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แบบทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อดุลย์สมาน สุขแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา