รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด 993-304 (ปีการศึกษา 2559)
ผู้สอน

นางสาว ฉมาพร หนูเพชร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด 993-304 (ปีการศึกษา 2559)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22578

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม แก่ผู้ใช้บริการในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอดที่มีภาวะปกติ เบี่ยงเบนเล็กน้อย การพยาบาลทารกแรกเกิดที่ปกติและเบี่ยงเบนเล็กน้อย โดยเน้นการใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกัน การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ โดยคำนึงถึงกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.