เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด 993-304 (ปีการศึกษา 2559)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม แก่ผู้ใช้บริการในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอดที่มีภาวะปกติ เบี่ยงเบนเล็กน้อย การพยาบาลทารกแรกเกิดที่ปกติและเบี่ยงเบนเล็กน้อย โดยเน้นการใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกัน การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ โดยคำนึงถึงกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ