เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED 3802 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 2 (Sect.04) ... ภาคเรียนที่ 2/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน งานและหน้าที่ครู งานบริหารจัดการและงานบริการของสถานศึกษา ฝึกเป็นผู้ช่วยครูเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา