เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4101123 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics 2)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา


ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ แรงลอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอันเนื่องจากกระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ สารแม่เหล็ก การแกว่งกวัดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิต ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ โครงสร้างอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายตัวของนิวเคลียส