Adult Nursing Practicum II 2559
ผู้สอน

นาง สุนิดา อรรถอนุชิต

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
Adult Nursing Practicum II 2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22589

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการพยาบาลกับผู้ใช้บริการในวัยผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาซับซ้อน ฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤต และผู้ใช้บริการในระยะสุดท้ายและภาวะใกล้ตาย คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนกฎหมายและจริยธรรม รวมทั้งการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในภาวะเร่งด่วน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.