เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Adult Nursing Practicum II 2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการพยาบาลกับผู้ใช้บริการในวัยผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาซับซ้อน ฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤต และผู้ใช้บริการในระยะสุดท้ายและภาวะใกล้ตาย คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนกฎหมายและจริยธรรม รวมทั้งการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในภาวะเร่งด่วน