ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2,6/4,6/8,6/11

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชา  การปฏิบัติงานโครงงานอาชีพ  รหัส  ง 33102