homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2,6/4,6/8,6/11
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2,6/4,6/8,6/11

ผู้สอน
person
นาง เปรียว ปลอดโคกสูง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2,6/4,6/8,6/11

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2260

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชา  การปฏิบัติงานโครงงานอาชีพ  รหัส  ง 33102


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)