เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1103418 การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2/59)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1103418 การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

Computerized Photography Decoration

คุณค่าของการตกแต่งภาพ รูปแบบและแหล่งที่มาของภาพ วิธีนำภาพเข้าสู่ ระบบดิจิทัลด้วยเครื่องมือประกอบต่าง ๆ โปรแกรมที่ใช้ ในการตกแต่งภาพ ระบบการทำงาน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสี การจัดองค์ประกอบภาพในการสร้างภาพใหม่ การแก้ไขและตกแต่งภาพเพื่อการนำไปใช้ในงานด้านการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ การนำภาพที่ตกแต่งแล้วไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้

Values and photography decoration; patterns and sources of photograph, methods of photograph import into digital system through various equipment; image decoration through software programs; color theory application; image arrangement for new image production; image amendment and decoration portrait for educational purposes; practices of using software program in photograph production, modification and decoration; photograph application as a media in learning management