เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 22102)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

 

1. อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 3.1 ม.2/2)

2. ประยุกต์ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยแก้ปัญหาอย่างง่ายดายได้ (ง 3.1 ม.2/2)

3. อธิบายองค์ประกอบและพัฒนาการของการสื่อสารได้ (ง 3.1 ม.2/1)

4. เลือกใช้เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการสื่อสารข้อมูลได้ (ง 3.1 ม.2/1)

5. เห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสารข้อมูล (ง 3.1 ม.2/1)

6. อธิบายความหมายและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ (ง 3.1 ม.2/1)

7. แยกประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ (ง 3.1 ม.2/1)

8. เลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม (ง 3.1 ม.2/1)

9. อธิบายความหมายและบอกพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตได้ (ง 3.1 ม.2/3)

10. มีทักษะในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม (ง 3.1 ม.2/3)

11. อธิบายความหมายและลักษณะของซอฟต์แวร์ได้ (ง 3.1 ม.2/4)

12. แยกประเภทของซอฟต์แวร์ได้ (ง 3.1 ม.2/4)

13. ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยส่งเสริมการทำงานในชีวิตประจำวันได้ (ง 3.1 ม.2/4)