เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

EEF4101 Practicum in Professional AA

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การทบทวนทักษะและเทคนิคการสอน ขั้นตอนการสอน สังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การทดลองสอนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน แล้วนำมาทดลองใช้ในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ภายใต้การนิเทศการสอนของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู การออกแบบเครื่องมือวัดผล การสอบภาคปฏิบัติตรวจให้คะแนนและตัดสินผลการเรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การสังเกตการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน งานในหน้าที่ครู งานบริหาร งานบริการของโรงเรียน สภาพชุมชนส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน