ผู้สอน
Mr. Anuchit Wattanaporn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

EEF4101 Practicum in Professional AA


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22618

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

การทบทวนทักษะและเทคนิคการสอน ขั้นตอนการสอน สังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การทดลองสอนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน แล้วนำมาทดลองใช้ในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ภายใต้การนิเทศการสอนของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู การออกแบบเครื่องมือวัดผล การสอบภาคปฏิบัติตรวจให้คะแนนและตัดสินผลการเรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การสังเกตการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน งานในหน้าที่ครู งานบริหาร งานบริการของโรงเรียน สภาพชุมชนส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน