เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

๙๙๓–๒๙๒ ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Nursing Practicum)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นันทิยา โข้ยนึ่ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล ครอบครัวและชุมชน

Practicum of holistically transcultural nursing using nursing process in health promotion,health assessing for individual,families and communities, applying theories in health promotion enhancing self-care of individuals, families and communities