เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4101325 ฟิสิกส์เชิงสถิติ (Statistical Physics) กลุ่ม 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา


ระเบียบวิธีทางสถิติเบื้องต้น อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ สถิติแบบแมกซ์เวลล์-โบลซ์มานน์ เฟร์มิ-ดิแรก โบซ-ไอสไตน์ การแจกแจงคาโนนิคัล ไมโครคาโนนิคัลและแกรนด์คาโนนิคัล พาร์ทิชันฟังก์ชัน การประยุกต์ กลศาสตร์เชิงสถิติอย่างง่าย ทฤษฎีการแบ่งเท่ากันของพลังงาน ความจุความร้อนของของแข็ง ทฤษฎีจลน์ของการเจือจางในสภาพสมดุล ความเร็วของแมกซ์เวลล์การแจกแจงองค์ประกอบของความเร็ว การแจกแจงอัตราเร็วเอฟฟิวชัน