เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

59-2 4965601 การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ [ป.โท ส.ม. ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา 4966904 การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ Seminar for Integrated Community Health Development 3(1-4-4)

ภาคการศึกษาที่: 2 / 2559

คำอธิบายรายวิชา

จัดสัมมนาให้ผลของการสัมมนาสามารถทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ และสามารถนำไปกำหนดปัญหาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ทั้งนี้ให้ลงปฏิบัติงานในชุมชน จำนวน 6 สัปดาห์ ด้วยการประมวลความรู้และความคิดที่ได้ศึกษามาทั้งหมดไปใช้บูรณาการเรียนรู้ชุมชน สำรวจปัญหาและแนวโน้ม กำหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน